Splošni pogoji - Mizarstvo Markelj

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – MARKELJ OPREMA d.o.o.

I. UVOD

1. člen

Splošni pogoji urejajo medsebojna razmerja med družbo MARKELJ OPREMA, mizarstvo, D.O.O., skrajšana firma MARKELJ OPREMA D.O.O., s sedežem na Hlavčih Njivah in poslovnim naslovom Hlavče Njive 10, 4224 Gorenja vas, matična številka: 8184542000, in davčna številka: SI 88826473 (v nadaljevanju: prodajalec) in kupcem. Ti splošni pogoji veljajo v kolikor posamezna razmerja niso posebej ali drugače urejena v pogodbi oziroma ponudbi.
Splošni pogoji poslovanja prodajalca so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oz. predračuna.

2. člen

V kolikor se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji prodajalca, razen v primerih, kjer je izrecno, v pisni obliki, dogovorjena uporaba splošnih pogojev kupca.

II. PONUDBA

3. člen

Prodajalec izdela ponudbo na podlagi opravljenih meritev ali meritev, dimenzij in popisov posredovanih s strani kupca. Ponudba velja samo za pozicije, količine in opise, ki so navedeni v ponudbi. V kolikor v ponudbi barva ni določena, velja cena pri izdelkih za nabor standardnih barv.

4. člen
Ponudba, izdelana na osnovi meritev, dimenzij in popisov, podanih s strani kupca, je informativna ponudba in velja 15 dni.
V primeru naročila montaže pri prodajalcu, se na podlagi opravljenih meritev s strani prodajalca izdela končna ponudba z veljavnostjo 15 dni, ki se od informativne ponudbe lahko razlikuje zaradi specifičnih tehničnih detajlov.
V primeru naročila montaže pri prodajalcu so stroški meritev na objektu vključeni v ceno končne ponudbe. V primeru, da kupec po izvedenih meritvah s strani prodajalca, ponudbe ne sprejme, je kupec dolžan plačati strošek meritev oziroma se znesek že plačanih opravljenih meritev ne vrača. V primeru odstopa kupca od potrjenega naročila po tem, ko je podajalec že opravil določeno delo, podajalec zaračuna stroške, ki so mu nastali do trenutka odpovedi sodelovanja oz. odstopa od naročila (npr. stroški izmere, potni stroški, izdelava delavniške dokumentacije, morebitno delo ipd.). V kolikor je meritve na objektu, iz razlogov na strani kupca, potrebno izvajati več kot enkrat, je dolžan kupec strošek teh meritev kriti poleg cene končne ponudbe.
5. člen
Meritve pri prodajalcu opravlja pooblaščena oseba prodajalca. V kolikor meritve opravi kupec sam ali nepooblaščena oseba, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev.
Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca ali nepooblaščene osebe oziroma s strani teh oseb napačno posredovanih podatkov prodajalcu, bremenijo kupca v celoti.
V primeru napake v izmeri s strani pooblaščene strokovne osebe prodajalca, bo prodajalec napako odpravil na lastne stroške. Kupec pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže.
6. člen
Kupec je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo naročila natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti pisno zahtevati od prodajalca pojasnitev nejasnih podatkov. Po sprejemu ponudbe, vplačilu delnega ali celotnega avansa in/ali sklenitvi pogodbe, sklicevanje na nejasnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe in/ali pogodbe niso razlog za uveljavljanje reklamacijskih zahtevkov kupca.
Kupčeva zahteva za pojasnitev nejasnosti po sprejemu ponudbe oziroma po sklenitvi pogodbe in realizirani dobavi ne opravičuje spremembe naročila in ne predstavlja razloga za reklamacijo.
V primeru zahtev kupca, ki so strokovno nesprejemljive, na kar je prodajalec kupca opozoril, pa kupec kljub opozorilu vztraja pri zahtevah, se prodajalec razbremeni vsakršne odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridržuje pravico spremeniti garancijske pogoje in/ali garancijsko dobo proizvodov.
7. člen
Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje katerokoli naslednje dejanje:
– pisna potrditev naročila – ponudbe;
– izvedba predplačila (avansa, delno ali v celoti);
– izročitev določenega sredstva zavarovanja;
– podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu;
– morebitne izpolnitve pogodbenih obveznosti;
– druga konkludentna dejanja, če gre za običajno poslovno prakso med subjektoma in ga prodajalec šteje za relevantnega.
V primeru, da je kupec izvedel več zgoraj navedenih dejanj, se šteje, da je ponudbo sprejel v trenutku, ko je izvedel prvo izmed njih. V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil, da mu je vsebina ponudbe razumljiva in ustreza njegovim zahtevam brez pripomb ter da je seznanjen s splošnimi pogoji prodajalca.
Po sprejemu ponudbe lahko kupec odstopi od ponudbe le ob pisnem soglasju prodajalca. V kolikor kupec odstopi od že potrjene ponudbe, soglaša, da prodajalec zadrži plačan avans in se zavezuje prodajalcu povrniti vse nadaljnje stroške in škodo, ki mu je zaradi izvrševanja posla nastala (izdelava ponudbe, projektiranje in inženiring, meritve, naročilo materiala, rezervacija proizvodnje, proizvodni stroški itd.).
Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.
8. člen
Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga, vendar najkasneje 1 (en) dan po sprejemu oz. potrditvi ponudbe, izključno v pisni obliki in v kolikor se prodajalec s spremembo podatkov pisno strinja. V kolikor se prodajalec strinja s spremembo naročila, gredo vsi stroški, ki jih ima prodajalec s spremembo naročila, v breme kupca. Vse kasnejše spremembe se štejejo kot novo naročilo in gredo v breme kupca.
9. člen
Ponudba, katere sestavni del je predračun, velja in je za prodajalca zavezujoča 15 dni oziroma do datuma navedenega v ponudbi s strani prodajalca oziroma v roku, kot ga določi prodajalec.

IV. CENE

10. člen
Cene so določene in izražene v evrih. Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je izračunan in prikazan posebej. Stopnja DDV je določena v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15 in 77/18 – v nadaljevanju ZDDV-1). Kupec je dolžan pred izdajo računa prodajalca obvestiti o vseh podatkih, ki utegnejo vplivati na način obračuna DDV.
11. člen
V primeru ponudbe z znižano davčno stopnjo (9,5 %) kupec s podpisom na dobavnici jamči za verodostojnost izjave o upravičeni znižani stopnji davka na dodano vrednost, vezano na vgradnjo stavbnega pohištva na stanovanjskih objektih in javnih objektih, v skladu z ZDDV-1.

V. POGOJI PLAČILA

12. člen
Plačilni pogoji prodajalca zajemajo dve možnosti (v kolikor ni s pogodbo drugače dogovorjeno):
1. 100 % predplačilo po končni ponudbi ali
2. 50 % predplačilo po končni ponudbi in nadaljnjih 50 % oz. preostanek do končne vrednosti vseh del, kupec poravna najkasneje v 3 (treh) dneh po montaži, izjemoma v drugačnem roku, ki je pisno potrjen s strani prodajalca in je razviden iz ponudbe oziroma pogodbe. V primeru naročila montaže pri prodajalcu je pogoj za začetek montaže pravočasno plačilo predplačila v višini 50 %.
13. člen
Kupec poravna kupnino na transakcijski račun prodajalca. Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, ki je naveden na računu. V kolikor rok plačila ni pisno dogovorjen, je potrebno obveznosti v celoti poravnati do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu dobave oziroma izvedbe storitve. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila. Prodajalec si pridržuje pravico do zaračunavanja stroškov opomina v višini 40,00 EUR v primeru pozivanja kupca k plačilu po zapadlosti računa.
14. člen
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru:
– sprememb cen po ceniku;
– podražitve surovin ali/in energentov.
Eventualna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi in so nujna za dokončanje del ter jih ni bilo mogoče predvideti ob izmeri, se dodatno zaračunajo kupcu, ali pa si jih slednji uredi sam. V primeru dodatnih del si prodajalec pridržuje pravico do ustreznega podaljšanja roka dobave. Kupcu se dodatno zaračunajo tudi dela, ki jih dodatno naroči prodajalcu v času montaže. Kot dodatna dela se šteje tudi izvedba morebitne demontaže že obstoječega pohištva oziroma vrat, pred montažo novega.
15. člen
V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani prodajalca oziroma stvar kupcu ni bila izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 30 dni), se kupcu zaračuna dodatno skladiščenje (ležarnina), ki znaša 0,5 % na dan, vendar ne več kot 10 % vrednosti blaga. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.
16. člen
V primeru, da kupec kupnine ne poravna oziroma je ne poravna v celoti, si prodajalec pridržuje lastninsko pravico, tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna celotne kupnine.
Do plačila celotne kupnine je kupec dolžan ravnati z blagom kot dober gospodar.
17. člen
V kolikor kupec v roku ne poravna svojih obveznosti do prodajalca in/ali ne izpolni druge pogodbene obveznosti, si prodajalec pridržuje pravico ustaviti dobavo blaga oziroma izvajanje storitev ter odstopiti od pogodbe, pri čemer mu je kupec dolžan povrniti vso nastalo škodo.
18. člen
Skladno z določilom 17. člena Splošnih pogojev poslovanja si prodajalec, v primeru neplačila oziroma zamude s plačili, pridrži pravico vzeti blago nazaj (ne vgrajeni elementi v celoti, vgrajeni elementi pa v kolikor s tem ne nastaja škoda na objektu – npr. vratna krila). Kupec dovoljuje prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov.
V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari.
Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti. Kupec se iz tega naslova odpoveduje zahtevkom.

VI. DOBAVA IN MONTAŽA

a) DOBAVA

19. člen
Dobavni rok, določen s strani prodajalca, začne teči po sprejemu oz. potrditvi končne ponudbe s strani kupca, skladno z 7. členom predmetnih splošnih pogojev. Čas usklajevanja in potrjevanja dokumentacije pred tem se ne všteva v dobavni rok.
Dobavni rok se določi s strani prodajalca upoštevajoč:
– ponudbo-povpraševanje,
– zasedenost proizvodnje.
Prodajalec stranko pisno ali na drug primeren način obvesti o roku dobave in montaže najmanj en dan pred možnim dvigom blaga oziroma dan pred pričetkom montaže.
20. člen
Dobavni rok se lahko podaljša v primerih:
– višje sile,
– težav z materialom oziroma njegovo dobavo,
– razlogov na strani kupca,
– ukrepov določenih s strani pristojnih organov,
in sicer za čas trajanja zgoraj navedenih ovirajočih okoliščin.
21. člen
V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (razen iz razlogov navedenih v 21. členu), ali pa je prišlo do zamude pri dobavi blaga, se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje roka, ki ne sme presegati 30 dni, brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi.
22. člen
Dobava blaga je lahko v določenem terminu tudi delna, vendar ob vnaprejšnjem obvestilu kupca (vsaj en dan pred samo dobavo).
23. člen
Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti.
V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo vse nastale škode.
24. člen
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi opreme zaradi konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost.
V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka (v kolikor je razlog na strani kupca) ni mogoče.
Kupec je po pogodbi in/ali sprejeti oz. potrjeni ponudbi prodajalca, ob prevzemu (dostavi, montaži) blaga, dolžan le-tega pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na prevzemni list ali reklamirati v največ 8 dneh po prevzemu blaga.
Poškodba stekla (lom) se ob prevzemu oziroma predaji opreme upošteva le, v kolikor je lom javljen ob prevzemu in je naveden v prevzemnem listu. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje opreme s strani prodajalca in so povzročeni s strani tretjih oseb ali vzrok loma stekla ni znan, ne more biti predmet reklamacije.

b) MONTAŽA

25. člen
Termin montaže je fiksno določen in pravočasno sporočen kupcu in ga ni možno na željo kupca prestaviti brez predhodnega soglasja prodajalca oz. izvajalca montaže.
V primeru, da montaža na objektu, po predhodno dogovorjenem datumu, iz razlogov na strani kupca ni mogoča, se kupcu zaračunajo vsi nastali stroški ter se določi nov termin, za obdobje do novega termina pa se podaljša tudi rok dobave in zato prodajalec v tem času ne pride v zamudo.
Kupec je dolžan pred montažo odstraniti vse ovire, ki bi motile tekoč potek montaže in tako omogočiti neoviran potek montaže. Prav tako je kupec dolžan pred montažo zagotoviti vse podatke glede postavitve in dimenzij morebitne bele tehnike, raznih drugih inštalacij in naprav, morebitnih stičnih elementov s pohištvom, točno debelino tlaka ter točno višino stropa, ki bi vsi lahko vplivali na montažo ter izvesti morebitna pomožna dela, ki vplivajo na samo montažo, kot npr. prestavitev strojnih inštalacij. V kolikor kupec tega ne stori, s tem prevzame odgovornost za morebitne nastale poškodbe strojnih instalacij in opreme.
Za neoviran potek montaže pa mora kupec še pred začetkom montaže, monterje oziroma prodajalca opozoriti na vse možne ovire, ki bi lahko motile tekoč potek montaže ter na morebitne posebne varnostne predpise, sicer kupec odgovarja za morebitne nastale dodatne stroške in poškodbe.
Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti:
– prost dovoz in nemoten dostop do objekta,
– možnost parkiranja za čas dostave in montaže,
– brezplačno priskrbeti električno napetost 220 V, primerno osvetlitev montažnih mest,
– da je mesto montaže suho, z relativno zračno vlago med 40 in 65 %, očiščeno ter skladno z gradbenimi standardi (položene talne obloge, obdelane stene ipd.),
– da so občutljiva tla (občutljive talne obloge, parket, topli pod) v prostorih, kjer se izvaja montaža ustrezno zaščitena s kartonsko oblogo ali filcem,
– da bo v času montaže ustrezno zaščitila oziroma odstranila vrednejše predmete (npr. slike, kipe, vaze ipd.), ki se nahajajo v prehodih in hodnikih,
– prostor za shranjevanje orodja, ki mora biti pod ključem, v kolikor gre za montažo, ki traja dlje časa,
v kolikor to ni drugače definirano v pogodbi. Če kupec takšnih pogojev ob montaži ne zagotovi, je prodajalec upravičen izvedbo montaže preložiti dokler kupec takšnih pogojev ne zagotovi, kupcu pa obenem zaračunati stroške, ki bi prodajalcu ob tem nastali. Zaradi nezagotavljanja ustreznih montažnih pogojev, določenih v teh splošnih pogoji prodajalec ne pride v zamudo.
V primeru, da se dela monterjev izvajajo vzporedno z montažnimi in/ali gradbenimi deli drugih izvajalcev, kupec poskrbi za medsebojna usklajevanja in komunikacije.
26. člen
Na kraju montaže, monterji prodajalca izvajajo rezanje, skobljanje ter druga dela potrebna za kvalitetno izvedbo montaže. Če kraj izvedbe montaže to omogoča, se ta dela opravijo v nadstrešnicah, garažah, na balkonih, v večjih površinah hodnikov (večstanovanjske stavbe) ipd., v nasprotnem primeru pa se dopolnilna dela izvedejo v stanovanju.
V prejšnjem odstavku navedena dela povzročajo hrup in nastanek lesenih odpadkov ter žagovine, ki se jih po opravljeni montaži zaveže odstraniti prodajalec.
27. člen
Kupec ali pooblaščena oseba kupca ima dolžnost, da pred samim začetkom montaže, na kraju montaže, z odgovorno osebo del, preveri načrte, skice in detajle ter se seznani s potekom del, saj način vgradnje po vgradnji elementov ne more biti predmet reklamacije in gre v breme kupca.
Kupec je dolžan po zaključku montaže z monterjem pregledati objekt in podpisati prevzemni list, v katerem se ugotovijo vse morebitne pomanjkljivosti, v nasprotnem primeru se šteje, da je blago prevzeto brez napak oziroma nima morebitnih pomanjkljivosti.
Morebitna reklamacija oz. pomanjkljivosti, ugotovljene po opravljeni montaži, ne zadržijo obveznosti plačila celotne kupnine in se rešujejo v okviru zakonsko predpisanih rokov.

VII. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

28. člen
Prodajalec nudi kupcu garancijo na opremo, v garancijskem roku 24 mesecev od izročitve blaga kupcu, skladno z garancijskimi pogoji, ki jih prodajalec izroči kupcu.
29. člen
Vsaka nestrokovna montaža in nepooblaščeno popravilo proizvoda s strani kupca ali tretje osebe, v času reklamacije, pomeni nepreklicno izgubo garancije.
Čiščenje in vzdrževanje opreme je dovoljeno le s čistili, ki so navedena v prilogi Čistila in vzdrževanje, ki jo prodajalec izroči kupcu ob izročitvi opreme. Za uporabo čistil, lepila in drugih sredstev, ki niso potrjena za uporabo in vzdrževanje opreme s strani proizvajalca, prodajalec ne odgovarja. Prav tako prodajalec ne odgovarja za napake, ki so posledica nepravilne uporabe, neprimernega skladiščenja, pomanjkljive montaže, prekomerne obremenitve ali drugih kemičnih, električnih ali mehanskih vplivov, ki jih ni zakrivil prodajalec.
V primerih popravila ali predelave s strani tretje osebe, kupec ne more uveljavljati garancije za škodo oziroma okvaro, ki bi pri tem nastala.
Kupec ni upravičen do reklamacije zaradi barvne in/ali strukturne razlike med vzorcem in končnim proizvodom. Les je proizvod narave, na strukturo katerega prodajalec ne more vplivati, kot tudi ne more vplivati na spremembo odtenka barve pod različnimi svetlobnimi pogoji. Les in lesni kompoziti so naravni materiali, ki s spremembo zračne vlage spreminjajo obliko in ukrivljenost. Prodajalec tako ne odgovarja za ukrivljenosti do 2mm na leseni ploskvi površine 1m2 in sicer tako v dolžino, kot tudi širino in diagonalno. S povečevanjem oziroma zmanjševanjem površine posameznega elementa, se ukrivljenost premo sorazmerno veča oziroma manjša. Prav tako predmet reklamacije ne more biti težje ali lažje zapiranje pohištvenih ali notranjih vrat, saj je slednje odvisno od teže samih vrat, kot tudi zaradi izenačitve pod/nadtlaka pri odpiranju oziroma zapiranju.
Odprava reklamacije se lahko vrši na objektu samem oziroma se na zahtevo proizvajalca lahko odredi drug kraj odprave reklamacije (delavnica), vendar ob vnaprejšnjem obvestilu kupca.
Garancija se lahko uveljavlja pod pogoji garancijskega lista, kadar je izdelek v celoti plačan in reklamacija pravočasno podana. Stranka je dolžna ob vgradnji izdelka le-tega takoj pregledati in takoj grajati vidne napake v prevzemnem listu. Prav tako je kupec pri uveljavljanju reklamacijskega zahtevka dolžan priložiti ustrezna dokazila: garancijski list, kopijo prevzemnega lista, fotografije in kopijo plačila.
Prodajalec v 15 dneh odloči o upravičenosti zahtevka.
Če ima blago napako, ki jo je prodajalec dolžan odpraviti, je prodajalec dolžan napako odpraviti v najkrajšem možnem roku vendar največ 90 dni od pisne zahteve po odpravi napake ali po lastni izbiri kupcu priznati dobropis ali blago zamenjati. V primeru dobropisa, prodajalec prizna transportne stroške le do predhodno sporazumno določenega kraja.
Nadaljnje pritožbe kupca, na katerikoli osnovi, so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno. Prodajalec ne odgovarja za poškodbe na blagu, ki so nastale brez dejanj prodajalca, za izpad dobička ali druge finančne izgube po krivdi kupca.
Omejitev garancije velja tudi za vsa druga jamstva za škode, ne glede na formalno upravičenost pritožb.
V kolikor prodajalec kupcu dobavlja blago drugega proizvajalca, ne prevzema odgovornosti za škodo iz tega naslova in ne jamči za pomanjkljivosti.
30. člen
Na dobavo materialov oziroma zastoje v njegovi dobavi prodajalec ne more vplivati, zato so izključeni vsi zahtevki za povračilo škode in/ali izpada dohodka zaradi nepravočasne dobave končnih izdelkov kupcu, ki je posledica nepravočasne dobave materialov prodajalcu s strani dobavitelja.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

Za reševanje sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, v kolikor se stranki ne dogovorita drugače.

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo s 1. 2. 2023.

MARKELJ OPREMA D.O.O.
Direktor: Jernej Markelj